Hebron Lady Eagles ready to take flight on the diamond